เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
คำขอข้อมูลข่าวสาร

     

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

      

คำขอรับใบอนุญาต

      

คำขอหนังสือรับรองการแจ้ง

      

ขออนุมัติแลกเปลี่ยนเวร ตรวจเวร สถานที่ราชการ

      

ขออนุมัติมอบหมายเวร ตรวจเวร สถานที่ราชการ

      

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

      

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

      

ใบลาพักผ่อน

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล