เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ความรู้เกี่ยวกับอัตราภาษีป้าย

      

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

      

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

     

สำหรับฉบับนี้ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงดาว ขอเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่ประชาชนควรรู้ อันได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีองค์ประกอบเกี่ยวกับความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถขอดูจากหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว ขอนำเสนอการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นฐานความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร

      

1 2
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล