เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว โดยในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเทศบาลตำบลเชียงดาวได้ประกาศนโยบายดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565  เพื่อกำชับและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงให้มีการแจ้งเวียนแต่ละสำนัก/กองเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน  สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 13 ตามประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเชียงดาว  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีความต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และภายใต้โครงการนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวได้รับทราบ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยและการรักษาวินัย

     

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย

     

การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีความต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และภายใต้โครงการนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวได้รับทราบ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ภายใต้โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมอยู่ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น และกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่ยกย่องบุคลากรและประชาชน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ห้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต ซึ่งจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นในสังคม
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ พนักงานเทศบาล 1 ท่าน พนักงานจ้างทั่วไป 1 ท่าน พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 ท่าน และประชาชนทั่วไป 5 ท่าน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีความต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และภายใต้โครงการนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวได้รับทราบ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยให้มีความเข้มเเข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้งการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล