เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเชียงดาว

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการกำกับความประพฤติของตนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
แนบไฟล์ > o13_คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ทต.เชียงดาว

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

      เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในการจัดวางระบบงาน รู้จักวิธีการทำงานให้ง่าย จัดระบบเอกสารให้เป็นที่เป็นทาง สามารถค้นหาได้ง่าย ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีระเบียบ ซึ่งเป็นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีประสิทธิภาพและสามาถอ้างอิงและตรวจค้นได้อย่างรวดเร็ว

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้คว่มเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

      เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน) ระดับตำบล (แผนชุมชนระดับตำบล/แผนพัฒนาตำบล) ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาอำเภอ) รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น)

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

      เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทราบรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.

     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ.2557

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP

       ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะต้องประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

        เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นคู่มือสำหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นแนวทางเดียวกันตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล