เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง อาทิ ด้านระบบงาน จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร การจัดใ้ห้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน นอกจากจะมีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตแล้ว เทศบาลตำบลเชียงดาว ยังมีมาตรการการควบคุมภายใน โดยได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในของเทศบาลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเชียงดาวอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล