เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เเดือนแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

     

ตามที่เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระทำที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริต  จึงประกาศนโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน (Whistle blowing Policy) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น เทศบาลตำบลเชียงดาวจึงได้ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว ประธานกรรมการ  มอบหมายให้นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ในฐานะกรรมการ/เลขานุการ เป็นประธานในที่ประชุมแทนเนื่องจากลาป่วย คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาวได้จัดกิจกรรมการประชุมหารือร่วมกับประชาชน เรื่อง การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาว เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือการเปิดถนนคนเดินเชียงดาวภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 และเพื่อส่งเสริมการทำมาหากิจของประชาชนและการกระตุ้มเศรษฐกิจ ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      จากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยแยกเป็นประเภทเรื่องกล่าวหา ได้แก่ การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ การบริหารงานบุคคล การเรียกร้องสินบนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าเทศบาลตำบลเชียงดาวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิตินี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาวให้เป็นระบบราชการที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของเทศบาลได้อย่างเด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนที่พบเห็นการทุจริตได้อีกด้วย 
      ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้จัดทำคู่มือมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วและมีประสิทฺธิภาพ จะเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียน จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร พนักงาน ของเทศบาลตำบลเชียงดาว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โดยสามารถร้องเรียนได้ที่งานนิติการ เทศบาลตำบลเชียงดาว อาคารสำนักงานชั้น 1
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว ดังนี้ http://www.cdlocal.go.th/index.php?op=complain&id=29018
3. ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-455079 ต่อ 16
4. ร้องเรียผ่านทางกล่องข้อความเพจ Facebook เทศบาลตำบลเชียงดาว https://www.facebook.com/chiangdaocity/
ั้งนี้ เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการกำหนดแผนผังขั้นตอนในการดำเนิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     จากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยแยกเป็นประเภทเรื่องกล่าวหา ได้แก่ การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ การบริหารงานบุคคล การเรียกร้องสินบนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าเทศบาลตำบลเชียงดาวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิตินี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ เทศบาลตำบลเชียงดาวได้จัดให้มีกิจกรรมการเสนอโครงการเพิ่มบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงดาว ซึ่งเป็นการร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการของเทศบาลฯ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล