เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistle blowing Policy)

     
ตามที่เทศบาลตำบลเชียงดาวต้องการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว รวมทั้งต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระทำที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร?ีปราศจากการทุจริต จึงประกาศนโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน (Whistle blowing Policy) โดยหากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2565

      ด้วยเทศบาลตำบลเชียงดาวตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคลากรในสังกัด และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2565 นี้ จึงกำหนดนโยบายให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาวทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2565

      ด้วยเทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี และได้มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารคนปัจจุบันได้คงตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคลากรในสังกัด และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2565 นี้ จึงเประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโดยนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาวคนปัจจุบัน

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล