เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการประเมินผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการกำกับดูแลที่ดีต่อไป

รายงานการควบคุมภายใน ทต.เชียงดาว ประจำปี 2563

     เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงขององค์กร อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ป้องกันการรั่วไหล การทุจริต ความเสียหาย ในการจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน เพื่อจะนำไปสู่ประโยชน์โดยรวมของประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

รายงานการควบคุมภายใน ทต.เชียงดาว ประจำปี 2562

         ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ โดยต้องรายงานต่อนายอำเภอ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงขององค์กร อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ป้องกันการรั่วไหล การทุจริต ความเสียหาย ในการจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน นำไปสู่ประโยชน์โดยรวมของประเทศต่อไป
     ฉะนั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้จัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและรายงานต่อให้อำเภอเชียงดาวทราบตามที่ปรากฏในรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเชียงดาว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

รายงานการควบคุมภายใน ทต.เชียงดาว ประจำปี 2561

     เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงขององค์กร อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ป้องกันการรั่วไหล การทุจริต ความเสียหาย ในการจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน เพื่อจะนำไปสู่ประโยชน์โดยรวมของประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล