เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว พ.ศ. 2564

      

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว พ.ศ.2562

     นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว ภายใต้การบริหารงานของนายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว ได้บริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมของเทศบาลตำบลเชียงดาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิต
3. ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม
4. ด้านเมืองแห่งความสะอาดและเขียวขจี
5. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
จากนโยบายการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานให้ประชาชนได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว พ.ศ.2561

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ภายใต้การบริหารงานของนายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว ได้มีนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิต
3. ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม
4. ด้านเมืองแห่งความสะอาดและเขียวขจี
5. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
จากนโยบายการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานให้ประชาชนได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล