เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับประชาชน โดยข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากความเห็นของประชาชนผู้รับบริการจากกระบวนการปฏิบัติงานราชการในมติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน ดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับประชาชน โดยข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากความเห็นของประชาชนผู้รับบริการจากกระบวนการปฏิบัติงานราชการในมติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน ดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ กรณีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลเชียงดาว กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ มาปรับปรุงระบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยผลการประเมินดังกล่าว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้


รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับประชาชน โดยข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากความเห็นของประชาชนผู้รับบริการจากกระบวนการปฏิบัติงานราชการในมติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน ดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลเชียงดาว กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ มาปรับปรุงระบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยผลการประเมินดังกล่าว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล