เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2562 (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้สามารถบูรณาการการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาวมีผลการประเมิน เป็นดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 86.46
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนร้อยละ 94.67
3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ได้คะแนนร้อยละ 88.89
4. ด้านการบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ 92.24
5. ด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ 86.15
คะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.93 ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ตามเอกสารแนบ

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

     การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว มีผลการประเมิน ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
- ด้านการบริหารจัดการ 87.14
- ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 89.71
- ด้านการบริหารการเงินและการคลัง 89.60
- ด้านการบริการสาธารณะ 92.17
- ด้านธรรมาภิบาล 86.15
คะแนนรวมทุกด้าน 89.95 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล