เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก จากระบบ e-PlanNACC

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากระบบ e-PlanNACC

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก จากระบบ e-PlanNACC

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 จากระบบ e - PlanNACC

      

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น อันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำเอาผลการดำเนินงานที่ได้รับไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan NACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.2563)

     

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา กองงานแต่ละกองงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563 ไปบางส่วนแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบ e-Plan ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan NACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตทุกกิจกรรม/โครงการ โดยได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan NACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     

ตามที่เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปนั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทางเทศบาลฯ จึงได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครบทุกกิจกรรม/โครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการในร้อยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ  


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล