เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

      เทศบาลตำบลเชียงดาวได้จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุริต (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารด้วยความสุจริต
 
 
 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสะกัดกั้นเพื่อมิให้องค์กรภาครัฐมีปัญหาการทุจริตได้ และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนปั่นทอนความเจริญของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องมีการวางแผน/วางแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ฉะนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ เทศบาลตำบลเชียงดาวในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร อันจะยังผลให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกท่านตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกกองงานในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร ด้วยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

     

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นอุปสรรคที่คอยฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

     

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลเชียงดาวจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล