เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ว่าด้วยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ เทศบาลตำบลเชียงดาวจะดำเนินโครงการอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใด จำนวนงบประมาณที่ใช้เท่าไหร่ และจะดำเนินการในห้วงระยะเวลาใด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ นำไปเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     

ก่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชียงดาวได้มีการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่าภายในปีงบประมาณนี้ เทศบาลตำบลเชียงดาวจะดำเนินโครงการอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใดบ้าง จำนวนงบประมาณที่ใช้เท่าไหร่ และจะดำเนินการในพื้นที่และในห้วงระยะเวลาใด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินการตามโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้นำไปเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแผนดำเนินงานประจำปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามเอกสารที่แนบนี้ 


แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่าภายในปีงบประมาณนี้ เทศบาลตำบลเชียงดาวจะดำเนินโครงการอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใดบ้าง จำนวนงบประมาณที่ใช้เท่าไหร่ และจะดำเนินการในพื้นที่และในห้วงระยะเวลาใด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินการตามโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้นำไปเป็นแนวทางการติดตตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแผนดำเนินงานประจำปี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามเอกสารที่แนบ


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล