เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาว ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

     

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้รับคะแนน 88.76 คะแนน อยู่ในระดับ A ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ


12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล