เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละด้าน อาทิ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้านโยธา งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละด้าน อาทิ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้านโยธา งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล