เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงดาว อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) เป็นระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,187.5 ไร่ มีเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านดอนศรีสะอาด หมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านดง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือสภาพพื้นที่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่แม่น้ำปิง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาวะอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนสูงสุดในช่วยเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกชุกช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน  และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวและกรวด

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ ภายในตัวชุมชนมีทางน้ำธรรมชาติไหลผ่านหลายสายที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปิง ห้วยแม่ก๊ะ ห้วยแม่อีด ห้วยแม่กึ๊ด ห้วยแม่ลุ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอเชียงดาว ซึ่งทางน้ำธรรมชาติเหล่านี้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรม

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงดาวเป็นพื้นที่ชุมชนไม่มีเขตพื้นที่ป่าไม้

 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล