เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว มีการให้บริการการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวมี ดังนี้
4.1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  มี 1 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง คือ โรงเรียนศีลรวี 
4.1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เชียงใหม่ มี 2 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) คือ โรงเรียนบ้านเชียงดาว และเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว มี 1 คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว 
4.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนามี 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูล 
4.1.5 โรงเรียนปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา มี 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม
4.1.6 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี 1 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว
นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับการอบรมสั่งสอนด้านศีลธรรม จริยธรรมจากวัด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ทั้ง 8 แห่ง โดยเป็นวัด 4 แห่ง ดังนี้ วัดอุตตาราม วัดแม่อีด วัดอินทาราม วัดศรีทรายมูล โบสถ์ 4 แห่ง ดังนี้ คริสตจักรความหวังใหม่ โบสถ์นักบุญไมเคิลกาลีกอย คริสตจักรเชียงดาว คริสเตียนเชียงดาว

4.2 ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลเอกชน เป็นคลินิกเปิดบริการเฉพาะในช่วงเย็น วันจันทร์ – ศุกร์ 1 แห่ง เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์/วันอาทิตย์ 1 แห่ง และเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น อีก 1 แห่ง รวม 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวตั้งอยู่ในพื้นที่ และโรงพยาบาลเชียงดาวตั้งอยู่ห่างจากเขตพื้นที่เทศบาลไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

4.3 อาชญากรรม ในพื้นที่หน่วยงานที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว อาชญากรรมส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นคดีลักทรัพย์ รองลงมาคือคดีทำร้ายร่างกาย ส่วนคดีอุกฉกรรจ์ไม่ค่อยปรากฏในพื้นที่

4.4. ยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ปัจจุบัน ถือเป็นพื้นที่ลำเลียงและเป็นทางผ่านยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนของอำเภอเชียงดาว

4.5 การสังคมสงเคราะห์ มีหอพักในคริสต์ศาสนาที่ให้การสงเคราะห์เด็กนักเรียนได้พักอาศัยขณะศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว จำนวน 3 แห่ง

 

 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล