เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
24 มิ.ย. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายประพิศ อุยคำ นายเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

มอบหมายให้ นายวีรทัศ ผ่องศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

นายพิภพ ชื่นใจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว

และ ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  อนันต๊ะ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว


23 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 6

     

นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงดาว โดย 

นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายสรายุทธ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียงดาว

นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพิภพ ชื่นใจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ 

ชุมชนหมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


22 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 13

     

นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงดาว โดย 

นายนายพงษ์ศักดิ์ จิตนาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

นายบุญยง เกตุบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว

นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่ที่ 13 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


22 มิ.ย. 2565 ประชุมซักซ้อมแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

     

เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ประชุมซักซ้อมแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 

ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว


21 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว

     

นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงดาว โดย 

นายบุญยง เกตุบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว

นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


21 มิ.ย. 2565 พระสมุห์รัฐกร สนฺตจิตฺโต และอาจารย์อุดม เจียรวิริยะพันธ์ มอบเครื่องเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว 

นำโดยนายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว 

นายวีรทัศ ผ่องศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

นายศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 

นายสรายุทธ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียงดาว

นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพิภพ ชื่นใจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว

นายนิเวศ เนตรยอง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลเชียงดาว

......................................................................................................................................

ขอขอบคุณ พระสมุห์รัฐกร สนฺตจิตฺโต และอาจารย์อุดม เจียรวิริยะพันธ์ 

ที่ได้มอบเครื่องเล่นให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล