เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นายสุชาติ

ปิงเมือง

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

2

นายสุชาติ

ปิงเมือง

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

3

นายศักดิ์ชัย

ห่านตระกูล

9 มีนาคม พ.ศ. 2551

4

นายศักดิ์ชัย

ห่านตระกูล

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5

นายสถิตย์

ผัดแก้ว

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)

6

นายศุภกร

เบญจกัญญา

28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 26 เม.ย.2564
(ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)
สายตรงปลัดเทศบาล 053-455079 ต่อ 21

7

นายประพิศ

อุยคำ

27 เม.ย.2564 -ปัจจุบัน

 


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล