เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  :  "เทศบาลตำบลเชียงดาวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา"

ภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว
ภารกิจที่ 1 :  พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
ภารกิจที่ 2 :  ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน 
ภารกิจที่ 3 :  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ภารกิจที่ 4 :  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภารกิจที่ 5 :  ส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ภารกิจที่ 6 :  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
ภารกิจที่ 7 :  ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

คำขวัญเทศบาลตำบลเชียงดาว : "เจ้าหลวงคำแดงศักดิ์สิทธิ์ งานวิจิตรวัดอินทาราม เจ้าไชยสงครามสร้างเมือง ลือเลื่องขาหมูเชียงดาว"

 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล